Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện Tử.

01/09/2021 10:00:04 (GMT + 7) 268 lượt xem

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn Hướng dẫn đăng nhập tham dự đại hội đồng cổ đông và bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty diễn ra vào lúc 7h30 ngày 10/9/2021.

Quý Cổ đông vui lòng Click vào đường dẫn sau để xem hướng dẫn:

Hướng dẫn đăng nhập tham dự đại hội và bỏ phiếu điện tử

Trân trọng!

  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021
  • Công bố Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 11/09/2021
  • Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 19/08/2021
  • Công bố thông tin về Công văn số 639/UBCK-GSDC ngày 17/8/2021 của UBCK Nhà nước 19/08/2021