Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018

11/04/2018 04:19:04 (GMT + 7) 296 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết xin liên hệ để tải về ở liên kết sau: Công văn số 31-CV-CT-TCKT v.v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ

 

  • Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 14/06/2018
  • Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 11/06/2018
  • BCTC Quý I/2018 17/04/2018
  • Báo cáo thường niên 2017 12/03/2018
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 KIỂM TOÁN VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH 28/02/2018