Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018

11/04/2018 04:19:04 (GMT + 7) 189 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết xin liên hệ để tải về ở liên kết sau: Công văn số 31-CV-CT-TCKT v.v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ

 

  • BCTC Quý I/2018 17/04/2018
  • Báo cáo thường niên 2017 12/03/2018
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 KIỂM TOÁN VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH 28/02/2018
  • Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018
  • CBTT- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 19/01/2018