Đại hội cổ đông thường niên 2013 Công ty CPTĐ Cần Đơn

27/04/2015 02:54:31 (GMT + 7) 504 lượt xem

Sáng ngày 28/6/2013 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

01

Tại đại hội lần này đã thông qua một số vấn đề lớn như: Liên quan đến việc sáp nhập của NLC và RHC vào SJD; tỷ lệ chia cổ tức 2012 và kế hoạch chia cổ tức 2013; bầu HĐQT mới sau khi chấp thuận đơn từ nhiệm của các thanh viên HĐQT cũ. Đại hội này được xem là bước chuyển mới có tính bước ngoặc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CPTĐ Cần Đơn sau khi đại hôi đồng ý thông qua phương án sáp nhập. Nội dung chi tiết nêu rõ trong các tài liệu liên quan đến đại hội xin tải về.
Viết bởi Quản trị viên
  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin BCTC Quý I/2021 11/06/2021