Công bố thông tin_Báo cáo tài chính giữa niên độ

09/08/2019 09:50:09 (GMT + 7) 501 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2019 và công văn giải trình số liệu:
Bao cao tai chinh hop nhat giua nien do

Bao cao tai chinh tong hop giua nien do
Công văn số 55 CV-CT-TCKT Giải trình số liệu trên Báo cáo KQHĐKD bán niên năm 2019
  • Báo cáo tài chính Quý III và công văn giải trình 15/10/2019
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 20/07/2019
  • Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 16/07/2019
  • Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty 15/07/2019
  • Công bố thông tin ngày 03/7/2019 03/07/2019