Công bố thông tin về Công văn số 639/UBCK-GSDC ngày 17/8/2021 của UBCK Nhà nước

19/08/2021 10:11:25 (GMT + 7) 207 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin Công văn số 4639/UBCK-GSDC ngày 17/8/2021 của UBCK Nhà nước về việc tạm hoãn công bố BCTC bán niên năm 2021 của Công ty. Chi tiết xin vui lòng xem file kèm theo.

Công văn 4639/UBCK. 

Trân trọng!

  • Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện Tử. 01/09/2021
  • CBTT-Báo cáo thường niên 2020 15/04/2021
  • Nhà máy thủy điện Cần Đơn hoàn thành Đại tu tổ máy H2 29/03/2021
  • Công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 10/10/2020
  • Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 01/08/2020