Công bố thông tin Giấy chứng nhận hoạt động của Chi nhánh Ry Ninh 2

15/05/2020 11:57:03 (GMT + 7) 1306 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin Giấy chứng nhận hoạt động của Chi nhánh Ry Ninh 2:
Cong van 45_CV_CT_TCKT

 

 

 

  • CBTT về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng CĐ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021 30/07/2021
  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021