Công bố thông tin Giấy chứng nhận hoạt động của Chi nhánh Ry Ninh 2

15/05/2020 11:57:03 (GMT + 7) 759 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin Giấy chứng nhận hoạt động của Chi nhánh Ry Ninh 2:
Cong van 45_CV_CT_TCKT

 

 

 

  • Công bố thông tin về Quyết định nghỉ hưu của ông Trần Văn Sáu-P.TGĐ 28/08/2020
  • Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 01/08/2020
  • Báo cáo tài chính Quý II và công văn giải trình 16/07/2020
  • Công bố thông tin về ký hợp đồng Kiểm toán 03/07/2020
  • Công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 19/06/2020