Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2020

24/04/2020 05:59:00 (GMT + 7) 619 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn Công bố thông tin về việc ”Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2020”:

Scan so 40 ngày 24-04-2020

 

 

  • CBTT về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng CĐ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021 30/07/2021
  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021