Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 25/06/2020

Trong khí thế toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới

Chi tiết...

Biên bản họp bầu trưởng Ban kiểm soát

  • 22/06/2020

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố kết quả bầu ông Vũ Ngọc Long thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ

Chi tiết...

Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự

  • 05/05/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ Chi nhánh công ty – Nhà máy

Chi tiết...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018

  • 06/12/2019

Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn (MCK: SJD) Kính gửi tới quý vị cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ

Chi tiết...

Bảng tổng hợp sản lượng điện tháng 10/2019

  • 25/10/2019

Đường dẫn Bản tin DBTV phục vụ vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Đồng Nai; 

Chi tiết...

Thông báo về công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty

  • 01/07/2019

Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu trưởng ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty.

Chi tiết...