Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 25/06/2020

Trong khí thế toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới

Chi tiết...

Hoàn thành công tác BDSC đinh kỳ và nâng cấp hệ thống điều tốc tổ máy số 2

  • 19/03/2020

Thực hiện kế hoạch sữa chữa định kỳ năm 2020 từ ngày 02/3/2020 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tiến hành bảo dưỡng sửa chữa

Chi tiết...

ĐẠI HỘI CHI BỘ SỬA CHỮA (NHIỆM KỲ 2020-2022)

  • 28/02/2020

Thực hiện  kế hoạch số: 386 – KH/ĐUCT ngày 8 tháng 1 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Cần Đơn về việc

Chi tiết...

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018

  • 27/11/2019

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018, xin vui lòng xem chi tiết NQ

Chi tiết...

Báo cáo tài chính năm 2018

  • 01/03/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP        

Chi tiết...

Đào tạo, phố biến kiến thức quản trị rủi ro doanh nghiệp.

  • 31/07/2018

Quản trị rủi ro là hệ thống quản lý rất cần thiết và là công cụ quản lý quan trọng trong công tác quản trị hiệu quả và

Chi tiết...