Báo cáo tài chính Quý II và công văn giải trình

  • 16/07/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính Quý 2/ 2020 và Công văn giải trình, chi tiết xin xem dưới

Chi tiết...

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 25/06/2020

Trong khí thế toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới

Chi tiết...

Công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  • 19/06/2020

Vào ngày 18/6/2020 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty công

Chi tiết...

Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV Ban kiểm soát NK 2019-2024

  • 12/06/2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông đơn xin từ nhiệm thành viên Ban

Chi tiết...

Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2019, triển khai phương hướng năm 2020 của ba nhà máy

  • 04/06/2020

Sáng ngày 04/6/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Thuỷ điện Cần Đơn, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã diễn ra Hội nghị tổng kết công

Chi tiết...

Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

  • 27/05/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công báo Thông tin về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018, quý cổ đông quan tâm

Chi tiết...