Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện Tử.

  • 01/09/2021

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn Hướng dẫn đăng nhập tham dự đại hội đồng cổ đông và bỏ phiếu điện

Chi tiết...

CBTT về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng CĐ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021

  • 30/07/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng cổ đông thực hiện quyền tham

Chi tiết...

Công bố thông tin BCTC quý II/2021 trước kiểm toán

  • 22/07/2021

Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn bố thông tin BCTC quý II/2021 trước kiểm toán. BCTC Tổng hợp. BCTC hợp nhất.

Chi tiết...

CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét

  • 22/07/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về chậm nộp BCTC bán niên 2021 đã xoát xét, để xem tiếp trang sau

Chi tiết...

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

  • 19/07/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố các thông tin về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 dưới đây,

Chi tiết...