Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 của năm 2018.

  • 24/03/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 của năm

Chi tiết...

Báo cáo tài chính Quý III và công văn giải trình

  • 15/10/2019

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính Quý III và công văn giải trình:      

Chi tiết...

Báo cáo tài chính quý 4/2018

  • 18/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN XIN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2018 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

Chi tiết...

BCTC quý II và công văn giải trình lợi nhuận trên BCTC

  • 19/07/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố BCTC quý II và công văn giải trình về lợi nhuận trên BCTC, chi tiết xin mời

Chi tiết...

CBTT sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động

  • 27/06/2017

Công ty CPTĐ Cần Đơn xin công bố sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động, chi tiết xin tải về ở liên kết dưới đây: CBTT sua

Chi tiết...

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng

  • 25/05/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, quý vị cổ

Chi tiết...