Công bố thông tin 12/02-BCTC

  • 01/05/2015

Báo cáo tài chính công ty năm 2013 và báo cáo tài chính hợp nhất, xin tải về theo link sau: https://drive.google.com/file/d/0B9EqIyeKYJPgRmpSeTZIbEQ2ams/edit?usp=sharing Viết bởi Quản trị viên  

Chi tiết...

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013

  • 01/05/2015

Tải về! BCTC quý 4 Viết bởi Quản trị viên

Chi tiết...

Công bố thông tin ngày 24.01.2014

  • 01/05/2015

Điều lệ sửa đổii SJD 17.12.2013 Báo cáo tài chính Quý 4 Viết bởi Quản trị viên

Chi tiết...

Công bố thông tin ngày 16/1/2013

  • 01/05/2015

Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền và Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. Chi tiết trong 2 file đính

Chi tiết...

Giải trình kết quả kinh doanh Q3.2013

  • 01/05/2015

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn giải trình kết quả kinh doanh Q3/2013 như sau:   Xem đầy đủ chi tiết xin tải về: BCTC quy

Chi tiết...