Công bố thông tin ngày 16/1/2013

  • 01/05/2015

Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền và Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. Chi tiết trong 2 file đính

Chi tiết...

Giải trình kết quả kinh doanh Q3.2013

  • 01/05/2015

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn giải trình kết quả kinh doanh Q3/2013 như sau:   Xem đầy đủ chi tiết xin tải về: BCTC quy

Chi tiết...

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPTĐ Cần Đơn(SĐ)

  • 27/04/2015

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 17/NQ-HĐQT ngày 17/12/2013 chủ tịch

Chi tiết...