BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2014

  • 02/05/2015

  1. BCTC 6 tháng đầu năm 2014 2. BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 Công văn giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý II

Chi tiết...

ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CPTĐ CẦN ĐƠN

  • 02/05/2015

Như đã Thông báo ngày 12 tháng 6 năm 2014. Sáng ngày 30/6/2014 Tại Hội trường lớn Công ty CPTĐ Cần Đơn đã tổ chức Đại hội đồng

Chi tiết...

Giới thiệu nhân sự bổ sung tham gia HĐQT & BKS

  • 02/05/2015

Đến 17 giờ ngày 27/6/2014 là ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo số 01/TB-CT-ĐHCĐ của Ban tổ chức Đại hội. Do đến nay vẫn còn thiếu

Chi tiết...

Lý lịch ứng viên ĐHCĐ 2014

  • 02/05/2015

Công ty CPTĐ Cần Đơn cung cấp đến quý vị cổ đông thông tin các ứng cử viên vào Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ

Chi tiết...

BCTC Quý I/2014

  • 02/05/2015

Công ty CPTĐ Cần Đơn xin Công bố Báo cáo tài chính Quý I/2014   Chi tiết xin tải về! Viết bởi Quản trị viên

Chi tiết...

Công bố thông tin (16/4) liên quan đến giấy phép thay đổi niêm yết

  • 01/05/2015

Ngày 15/4/2014 Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định số 165/QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yết cổ phiếu SJD (Cần Đơn) và các tài

Chi tiết...