Báo cáo tài chính quý 3/2014 (New)

  • 02/05/2015

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố đến Quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 3, cụ thể xin tải về dưới đây:

Chi tiết...

Báo cáo tài chính quý 3/2014

  • 02/05/2015

  Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin Công bố bản Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014, chi tiết xin tải về ở mục

Chi tiết...

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

  • 02/05/2015

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (MCK: SJD) thông báo quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế

Chi tiết...

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2014

  • 02/05/2015

  1. BCTC 6 tháng đầu năm 2014 2. BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 Công văn giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý II

Chi tiết...

ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CPTĐ CẦN ĐƠN

  • 02/05/2015

Như đã Thông báo ngày 12 tháng 6 năm 2014. Sáng ngày 30/6/2014 Tại Hội trường lớn Công ty CPTĐ Cần Đơn đã tổ chức Đại hội đồng

Chi tiết...

Giới thiệu nhân sự bổ sung tham gia HĐQT & BKS

  • 02/05/2015

Đến 17 giờ ngày 27/6/2014 là ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo số 01/TB-CT-ĐHCĐ của Ban tổ chức Đại hội. Do đến nay vẫn còn thiếu

Chi tiết...