Công bố thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức 2013

  • 02/05/2015

– Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD) Thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2013. Thông tin chi tiết, xin vui

Chi tiết...

Báo cáo tài chính quý 3/2014 (New)

  • 02/05/2015

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố đến Quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 3, cụ thể xin tải về dưới đây:

Chi tiết...

Báo cáo tài chính quý 3/2014

  • 02/05/2015

  Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin Công bố bản Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014, chi tiết xin tải về ở mục

Chi tiết...

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

  • 02/05/2015

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (MCK: SJD) thông báo quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế

Chi tiết...

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2014

  • 02/05/2015

  1. BCTC 6 tháng đầu năm 2014 2. BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 Công văn giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý II

Chi tiết...

ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CPTĐ CẦN ĐƠN

  • 02/05/2015

Như đã Thông báo ngày 12 tháng 6 năm 2014. Sáng ngày 30/6/2014 Tại Hội trường lớn Công ty CPTĐ Cần Đơn đã tổ chức Đại hội đồng

Chi tiết...