Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014

  • 02/05/2015

  Công ty CPTĐ Cần Đơn Xin Công bố BCTC Quý 4 năm 2014, xin tải veef ở link liên kết sau: https://drive.google.com/file/d/0B3-AbpW5g0YiMnotejhzN2gzS00/view?usp=sharing

Chi tiết...

Công bố thông tin ngày 22/12/2014

  • 02/05/2015

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin, chi tiết xin tải về ở liên kết sau: Công bố thông tin ngày 22/12/2014  Viết

Chi tiết...

Công bố thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức 2013

  • 02/05/2015

– Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD) Thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2013. Thông tin chi tiết, xin vui

Chi tiết...

Báo cáo tài chính quý 3/2014 (New)

  • 02/05/2015

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố đến Quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 3, cụ thể xin tải về dưới đây:

Chi tiết...

Báo cáo tài chính quý 3/2014

  • 02/05/2015

  Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin Công bố bản Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014, chi tiết xin tải về ở mục

Chi tiết...

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

  • 02/05/2015

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (MCK: SJD) thông báo quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế

Chi tiết...