Đại hội cổ đông thường niên 2015

  • 30/06/2015

Vào Ngày 29/6/2015 tại trụ sở công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, công ty cổ phần

Chi tiết...

Báo cáo tài chính hợp nhất và năm 2014

  • 02/05/2015

  Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 chi

Chi tiết...

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014

  • 02/05/2015

  Công ty CPTĐ Cần Đơn Xin Công bố BCTC Quý 4 năm 2014, xin tải veef ở link liên kết sau: https://drive.google.com/file/d/0B3-AbpW5g0YiMnotejhzN2gzS00/view?usp=sharing

Chi tiết...

Công bố thông tin ngày 22/12/2014

  • 02/05/2015

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin, chi tiết xin tải về ở liên kết sau: Công bố thông tin ngày 22/12/2014  Viết

Chi tiết...

Công bố thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức 2013

  • 02/05/2015

– Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD) Thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2013. Thông tin chi tiết, xin vui

Chi tiết...