Thông báo ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017

  • 14/04/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thông báo vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty sẽ

Chi tiết...

Báo cáo thường niên 2016 Công ty CPTĐ Cần Đơn

  • 24/03/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố báo cáo thường niên 2016, chi tiết xin click để tải về ở liên kết sau: Bao cao

Chi tiết...

Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán và công văn giải trình số liệu.

  • 07/03/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính năm 2016 và công văn giải trình số liệu trên báo cáo. Chi

Chi tiết...

Thông báo về ngày ĐKCC và lập danh sách lưu ký chứng khoán

  • 23/02/2017

Công ty cổ phần xin công bố thông tin về Công văn thông báo của UBCKNN về việc đăng ký ngày cuối cùng và lập danh sách lưu

Chi tiết...

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2017

  • 14/02/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo đến quý vị cổ đông ngày đăng ký  cuối cùng thực hiện quyền  tham dự Đại hội

Chi tiết...

Báo cáo tình hình quản trị năm 2016

  • 20/01/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2016, xin tải về ở liên kết sau: Báo cáo

Chi tiết...