Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

  • 31/07/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp, chi tiết xin tải về ở liên kết

Chi tiết...

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

  • 20/07/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin, chi tiết xin tải về ở liên kết sau: BC tinh hinh quan tri 6 thang

Chi tiết...

BCTC quý II và công văn giải trình lợi nhuận trên BCTC

  • 19/07/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố BCTC quý II và công văn giải trình về lợi nhuận trên BCTC, chi tiết xin mời

Chi tiết...

CBTT sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động

  • 27/06/2017

Công ty CPTĐ Cần Đơn xin công bố sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động, chi tiết xin tải về ở liên kết dưới đây: CBTT sua

Chi tiết...

Công bố công văn việc ký kết hợp đồng kiểm toán

  • 21/06/2017

Công ty CPTĐ Cần Đơn công bố công văn việc ký kết hợp đồng kiểm toán, xin click để tải về ở liên kết dưới đây: 43.CV so

Chi tiết...

Công bố thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

  • 16/06/2017

Công ty CPTĐ Cần Đơn Công bố thông tin kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, chi tiết xin click để tải về ở

Chi tiết...