Công bố thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

  • 16/06/2017

Công ty CPTĐ Cần Đơn Công bố thông tin kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, chi tiết xin click để tải về ở

Chi tiết...

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng

  • 25/05/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, quý vị cổ

Chi tiết...

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

  • 25/05/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, chi tiết xin click để tải

Chi tiết...

Nghị quyết và tài liệu sau ĐHCĐ thường niên Cần Đơn 2017

  • 27/04/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin sau ĐHCĐ thường niên 2017, chi tiết xin click để tải về ở các liên kết

Chi tiết...

Giới thiệu nhân sự để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

  • 24/04/2017

Công ty CPTĐ Cần Đơn công bố thông tin giới thiệu nhân sự để bầu thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2017, chi tiết xin click để

Chi tiết...

BCTC quý I/2017 và công văn giải trình

  • 19/04/2017

SJD xin công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH quý I/2017 và công văn giải trình. Quý cổ đông quan tâm xin click để tải về ở liên kết

Chi tiết...