Công bố Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

  • 11/09/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, diễn ra ngày 10/9/2021 bằng hình thức trực tuyến. Để xem

Chi tiết...

Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện Tử.

  • 01/09/2021

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn Hướng dẫn đăng nhập tham dự đại hội đồng cổ đông và bỏ phiếu điện

Chi tiết...

Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

  • 19/08/2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội

Chi tiết...

CBTT về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng CĐ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021

  • 30/07/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng cổ đông thực hiện quyền tham

Chi tiết...

Công bố thông tin BCTC quý II/2021 trước kiểm toán

  • 22/07/2021

Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn bố thông tin BCTC quý II/2021 trước kiểm toán. BCTC Tổng hợp. BCTC hợp nhất.

Chi tiết...

CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét

  • 22/07/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về chậm nộp BCTC bán niên 2021 đã xoát xét, để xem tiếp trang sau

Chi tiết...