BCTC quý I/2017 và công văn giải trình

19/04/2017 07:01:22 (GMT + 7) 196 lượt xem

SJD xin công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH quý I/2017 và công văn giải trình. Quý cổ đông quan tâm xin click để tải về ở liên kết dưới đây:

1. BCTC quy I-2017 – Cong ty me (SJD)

2. CV giai trinh LN quy I-2017 (SJD)

  • Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 29/06/2018
  • BCTC Quý I/2018 17/04/2018
  • Báo cáo thường niên 2017 12/03/2018
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 KIỂM TOÁN VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH 28/02/2018
  • Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018