BCTC Quý I/2018

17/04/2018 07:26:47 (GMT + 7) 307 lượt xem

Công ty CPTĐ Cần Đơn công bố báo cáo tài chính Quý I/2018, chi tiết Click để tải về ở liên kết dưới đây:

1. CV giai trinh so lieu tren BC

2. KQ SXKD quy I-2018 BCTC quy I-2018 – cong ty me

3. BCTC quy I-2018 Hop nhat

  • Huấn luyện ATVSLĐ năm 2018 05/07/2018
  • Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 29/06/2018
  • Ngày quốc tế thiếu nhi tại Cần Đơn 04/06/2018
  • Báo cáo thường niên 2017 12/03/2018
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 KIỂM TOÁN VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH 28/02/2018