BCTC Quý I/2018

17/04/2018 07:26:47 (GMT + 7) 621 lượt xem

Công ty CPTĐ Cần Đơn công bố báo cáo tài chính Quý I/2018, chi tiết Click để tải về ở liên kết dưới đây:

1. CV giai trinh so lieu tren BC

2. KQ SXKD quy I-2018 BCTC quy I-2018 – cong ty me

3. BCTC quy I-2018 Hop nhat

  • Công bố kế hoạch SXKD năm 2019 12/03/2019
  • Báo cáo thường niên 2018 07/03/2019
  • Báo cáo tài chính năm 2018 01/03/2019
  • Về nguồn 26/02/2019
  • THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỀN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2019 14/02/2019