BCTC 6 tháng đầu năm 2017 soát xét

14/08/2017 07:25:06 (GMT + 7) 191 lượt xem

Công ty CPTĐ Cần Đơn côn g bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 soát xét, chi tiết xin tải về ở các liên kết sau:

  1. Giai trinh LN BCTC 6 thang dau nam 2017
  2. BCTC nam 2017 (SJD Cty me) 6 thang dau nam
  3. BCTC nam 2017 (SJD HN) 6 thang dau nam
  • Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 29/06/2018
  • BCTC Quý I/2018 17/04/2018
  • Báo cáo thường niên 2017 12/03/2018
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 KIỂM TOÁN VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH 28/02/2018
  • Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018