BCTC 6 tháng đầu năm 2017 soát xét

14/08/2017 07:25:06 (GMT + 7) 71 lượt xem

Công ty CPTĐ Cần Đơn côn g bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 soát xét, chi tiết xin tải về ở các liên kết sau:

  1. Giai trinh LN BCTC 6 thang dau nam 2017
  2. BCTC nam 2017 (SJD Cty me) 6 thang dau nam
  3. BCTC nam 2017 (SJD HN) 6 thang dau nam
  • Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018
  • CBTT- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 19/01/2018
  • Báo cáo tài chính quý IV/2017 18/01/2018
  • Thủy điện Cần Đơn (SJD): Quý 3 lãi 86 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ 21/10/2017
  • Báo cáo tài chính Quý 3 và giải trình lợi nhuận 19/10/2017