Báo cáo thường niên 2018

07/03/2019 10:44:12 (GMT + 7) 124 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn báo cáo thường niên 2018

BC thuong nien 2018

 

 

 

  • Công bố kế hoạch SXKD năm 2019 12/03/2019
  • Báo cáo tài chính năm 2018 01/03/2019
  • Về nguồn 26/02/2019
  • THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỀN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2019 14/02/2019
  • Hoàn thành BDSC cấp Trung tu tổ máy số 2 nhà máy thủy điện Cần Đơn 22/01/2019