Báo cáo tài chính quý III/2016

20/10/2016 01:17:32 (GMT + 7) 149 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3/2016. Quý vị cổ đông quan tâm, chi tiết xin click để tải về ở các liên kết sau:

  1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III/2016

2. Báo cáo tài chính Quý III/2016

3. Công văn giải trình số liệu Báo cáo KQSXKD III/2016

4. Giấy ủy quyền so-108-guq-ct-tchc-ngay-17-10-2016

 

  • BCTC Quý I/2018 17/04/2018
  • Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 11/04/2018
  • Báo cáo thường niên 2017 12/03/2018
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 KIỂM TOÁN VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH 28/02/2018
  • Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018