Báo cáo tài chính quý III/2016

20/10/2016 01:17:32 (GMT + 7) 89 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3/2016. Quý vị cổ đông quan tâm, chi tiết xin click để tải về ở các liên kết sau:

  1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III/2016

2. Báo cáo tài chính Quý III/2016

3. Công văn giải trình số liệu Báo cáo KQSXKD III/2016

4. Giấy ủy quyền so-108-guq-ct-tchc-ngay-17-10-2016

 

  • Báo cáo thường niên 2017 12/03/2018
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 KIỂM TOÁN VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH 28/02/2018
  • Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018
  • CBTT- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 19/01/2018
  • Báo cáo tài chính quý IV/2017 18/01/2018