Báo cáo tài chính Quý II/2018

20/07/2018 02:21:43 (GMT + 7) 424 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố “Báo cáo tài chính Quý II” chi tiết xin tải về ở liên kết dưới đây:

  1. BCTC SJD quy II-2018 – Cty me
  2. BCTC SJD quy II-2018 – Hop nhat
  • Báo cáo tài chính Quý 3/2018 16/10/2018
  • BCTC 6 tháng đầu năm 2018 14/08/2018
  • Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm và tạm thời giao nhiệm vụ phụ trách HĐQT 31/07/2018
  • Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 19/07/2018
  • Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 29/06/2018