Báo cáo tài chính Quý II/2018

20/07/2018 02:21:43 (GMT + 7) 722 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố “Báo cáo tài chính Quý II” chi tiết xin tải về ở liên kết dưới đây:

  1. BCTC SJD quy II-2018 – Cty me
  2. BCTC SJD quy II-2018 – Hop nhat
  • Công bố kế hoạch SXKD năm 2019 12/03/2019
  • Báo cáo thường niên 2018 07/03/2019
  • Báo cáo tài chính năm 2018 01/03/2019
  • THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỀN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2019 14/02/2019
  • Báo cáo tài chính quý 4/2018 18/01/2019