Báo cáo tài chính Quý II/2018

20/07/2018 02:21:43 (GMT + 7) 790 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố “Báo cáo tài chính Quý II” chi tiết xin tải về ở liên kết dưới đây:

  1. BCTC SJD quy II-2018 – Cty me
  2. BCTC SJD quy II-2018 – Hop nhat
  • Công bố thông tin_Báo cáo tài chính giữa niên độ 09/08/2019
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 20/07/2019
  • Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 16/07/2019
  • Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty 15/07/2019
  • Công bố thông tin ngày 03/7/2019 03/07/2019