Báo cáo tài chính năm 2015

09/03/2016 07:06:10 (GMT + 7) 155 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố:

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015

2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2015

Chi tiết click vào để tải về theo các liên kết trên.

  • BCTC Quý I/2018 17/04/2018
  • Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 11/04/2018
  • Báo cáo thường niên 2017 12/03/2018
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 KIỂM TOÁN VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH 28/02/2018
  • Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018