Báo cáo tài chính năm 2015

09/03/2016 07:06:10 (GMT + 7) 213 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố:

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015

2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2015

Chi tiết click vào để tải về theo các liên kết trên.

  • Báo cáo tài chính Quý II/2018 20/07/2018
  • Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 19/07/2018
  • Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 29/06/2018
  • BCTC Quý I/2018 17/04/2018
  • Báo cáo thường niên 2017 12/03/2018